o Biurze Nasiennictwa Leśnego

Na postawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym Biuro Nasiennictwa Leśnego:

 • prowadzi:
 • wydaje:
  • świadectwa pochodzenia leśnego materiału romnożeniowego,
  • pozwolenia na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej,
 • przeprowadza kontrole:
  • Leśnego Materiału Podstawowego podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,
  • leśnego materiału rozmnożeniowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,
  • dostawców pod względem przestrzegania przepisów ustawy, w tym prawidłowości prowadzonej dokumentacji,
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego,
 • opracowuje we współpracy z zainteresowanymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi metody oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego.

Powyższe zadania, wykonuje Minister właściwy do spraw środowiska przy pomocy Biura Nasiennictwa Leśnego. Dyrektor Biura jest powoływany i odwoływany przez Ministra Środowiska. Koszty działalności Biura są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw środowiska.


Struktura organizacyjna biura:

 • Wydział Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego
 • Wydział Obrotu Leśnym Materiałem Rozmnożeniowym
 • Zespół ds. Administracyjno-Budżetowych i Kadr
 • Zespół ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej

Podstawy prawne działania: